Publications

New Releases

This is the first guideline in Cambodia to provide guidance on the establishment of health care services for women and children survivors subjected to intimate partner violence and sexual violence. The National Guideline is a valuable standard tool for health managers and health care providers on the national standards required to ensure high-quality and comprehensive health services are provided to women and children survivors, and the community.
 
 
គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអំពើហិង្សាលើស្រ្តី​ និងកុមារ នឹងជួយគាំទ្រអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំដ៏គ្រប់គ្រងជ្រុងជ្រោយ និងមានគុណភាពខ្ពស់ដល់ជនរងគ្រោះជាស្រ្តី និងកុមារ ព្រមទាំងសហគមន៏ទាំងមូល។
 
Full review

The Action Plan of the NPP is developed to guide the coordination and collaboration of key stakeholders, public and private sectors, development partners, and civil society organisations, in the implementation of this action plan in order to improve quality of life for the people of Cambodia.

ផែនការសកម្មភាព ២០១៦-២០១៨ ផ្តោតលើការអនុវត្តកម្មវិធី អនុកម្មវិធី គម្រោង និងសកម្មភាពទាំងឡាយ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការតម្រង់ទិសជាលក្ខណៈគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីដែលត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើការវិភាគអំពីនិន្នាការ និងរចនាសម្ព័ន្ធប្រជាសាស្រ្ត ជាពិសេសសអំពីឌីណាមិកប្រជាសាស្រ្ត ដែលរួមមាន អត្រាកំណើន រចនាសម្ព័ន្ធអាយុ អត្រាផ្តល់កំណើត អត្រាមរណៈភាព និងទេសន្តរប្រវេសន៍ និងឥទ្ធិពលលើការអភិវឌ្ឍមនុស្ស សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច និង ចីរភាពបរិស្ថាន ព្រមទាំងសុខភាពបន្តពូជ ការធ្វើផែនការគ្រួសារ និការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្រ្តី​ និងយុវជន។

Full review

This National Population Policy attaches great importance to the mitigation of the economic, social, and environmental impacts of demographic changes on sustainable development and people’s well-being.

គោលដៅរួមជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ គោលដៅនយោបាយជាតិប្រជាជន ២០១៦-២០៣០ គឺដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបន្តការលើកកម្ពស់ជាប្រចាំនូវគុណភាពនៃជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដោយផ្តោតការគិតគូរដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្ន ដែលអាចសម្រេចបានតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា ក្នុងការធានាអោយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌ ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងក្របខណ្ឌអភិវឌ្ឈន៍ជាតិ និងសាកល។

 

 

Full review

គោលបំណងនៃរបាយការណ៍នេះ គឺដើម្បីពិនិត្យទិដ្ឋភាពទូទៅនៃស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជយុវវ័យ និងយុវជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ ការវិភាគនេះប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលទទួលបានពីអង្កេតប្រជាសាស្រ្ត និងសុខភាពកម្ពុជា ទាំងបួនលើក ដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០០០ ២០០៥ ២០១០ និង២០១៤។

Full review

  គោលនយោបាយជាតិ​ បានកំណត់នូវយុទ្ធសាស្រ្តមួយចំនួនដើម្បីបំពេញការងារឲ្យស្របតាមវិស័យរបស់ខ្លួន ដោយស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់ផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម្ពុជា ២០១៦-២០១៨។ ផែនការសកម្មភាពជាតិនេះ មានគោលបំណងឲ្យយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៥ ដល់ ៣០ឆ្នាំ​ មានការអភិវឌ្ឍកាយសម្បទា ចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ  និងសីលធម៌រស់នៅល្អ ចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាព ​និងភាពសុខដុម។ 

Full review

10: How our future depends on a girl at this decisive age

 
Full review

This handbook aims to provide operational guidance including practical tips and job aids for health care providers addressing physical, sexual and emotional violence experienced by women. This handbook provides comprehensive information about violence against women, first line support, additional care for physical health after sexual assault, and mental health for survivors of violence.

សៀវភៅនេះ មានគោលបំណងផ្តល់នូវជំហានសំខាន់ៗ រួមមាន គន្លឹះសម្រាប់អនុវត្ត និងជំនួយការងារសម្រាប់ជួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ក្នុងការឆ្លើយតបសេវាឲ្យបានសមស្របដល់ស្រ្តី ដែលរងអំពើហិង្សាពីដៃគូស្និទ្ធស្នាល ឬអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវភេទ ឬផ្លូវចិត្ត។

Full review
Violence against women affects every one and it can happen within and outside home. In Cambodia, in most cases, intimate partners (usually husbands) are the perpetrators of
violence against women, and types of intimate partner violence can include physical, sexual or emotional violence.
 
Obviously, many women and men believe that violence is justifiable in Cambodian culture and norms. 
 
 
Full review

The analysis studies women's expereince of domestic violence and other forms of violence in Camboida. Intimate Parnter Violenc is the common experience followed by domestic violence committed by mother, step-mother, father or step-father. 

Full review

With 22 % aged between 15 and 24 years, Cambodia has the youngest population in Southeast Asia. Young people face many sexual and reproductive health concerns such as sexually transmitted infections, unwanted pregnancies, unsafe abortion, STIs, HIV and AIDS. These health concerns are exacerbated by the lack of sexual and reproductive health information, knowledge, youth friendly services, poor education attainment, and rural to urban migration for employment often placing young people at a social and economic disadvantage, especially those living in rural areas.

One aim of this report was to describe the current state of the sexual and reproductive health of adolescents and youth in Cambodia and this was achieved through the analysis of data on young women aged 15-24 years from the four Cambodian Demographic and Health Surveys (CDHS) conducted in 2000, 2005, 2010 and 2014. The number of young women marrying before the age of 20 years decreased between 2000 and 2014 although early marriage remains more prevalent in rural areas compared with urban areas. 

Rates of teenage marriage among young men have remained relatively constant across the survey years.  Females report that sexual intercourse prior to marriage is rare while we see a steady increase in pre-marital sex with age among young males.  

Full review

Pages